kontakt Utdrag ur stadgar.

§3
Stiftelsens angelägenheter skola handhavas av en styrelse bestående av tre ordinarie ledamöter med två suppleanter.

En av de ordinarie ledamöterna skall vara länsjägmästaren eller motsvarande i Gävleborgs län, vilken tillika skall vara styrelsens ordförande och skola de två övriga ordinarie ledamöterna jämte en suppleant för dessa utses av Hudiksvalls Tingsrätt eller motsvarande myndighet. Suppleanten för styrelsens ordförande skall utses av skogsvårdsstyrelsen i samma län. De icke självskrivna ledamöterna jämte suppleanten skall utses för en tid av fyra år.
Nuvarande styrelse
Uppdrag

Namn, ort

Telefon-nr

Ordförande Marcus Larsson
0270-42 98 13
V. ordf. Göran Thelander 026-14 51 31
Ledamot Lars Berggren, Gnarp 0652-24 137
Ledamot Ingrid Törnqvist, Gnarp 070-319 41 28
Suppleant Henrik Hübenette, Gnarp
070640 03 73
Revisor Barbro Gunsth Norlin, Gnarp 0652-21 035
Revisor Daniel Hansen, PWC
010-212 93 30

Funktionärer
Uppdrag

Namn, ort

Telefon-nr

Sekreterare Lars Berggren, Gnarp 0652-24 137
Kassör Hjördis Wiklund 0650-74 10 01
Skogsförvaltare Jan-Olov Edlund
070-508 90 55